Maandelijkse archieven: mei 2018

Schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning

Sinds 1993 geldt voor de koop van een woning door een consument (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een schriftelijkheidsvereiste. Ook al hebben partijen perfecte wilsovereenstemming bereikt, zonder schriftelijke overeenkomst is er sprake van een nietige koop en staat verkoper met lege handen. Lange tijd was onzeker of […]

Opzegging met instemming of beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming van de werknemer of beëindiging met wederzijds goedvinden Bij de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is in de wet opgenomen dat opzegging van een arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer mogelijk is. De arbeidsovereenkomst kan hierdoor met instemming van de werknemer worden opgezegd zonder dat tussenkomst van het UWV […]

‘Naar beste weten van verkoper’ in garantiebepalingen van overnamecontracten (2/2)

Inleiding Bij bedrijfsovernames wordt in de regel vaak uitvoerig stilgestaan bij de garanties die verkoper aan koper verstrekt en de inperking van de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van die garanties. De garanties en afspraken over de inperking van de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van die garanties worden opgenomen in het overnamecontract of een […]

Doorstart van de onderneming van Online Systems B.V.

De curator, mr. P.E.M. Schol van Schol & Gorter Advocaten, heeft in het kader van een doorstart de onderneming van Online Systems BV op 20 april 2018 verkocht aan een gegadigde die op dezelfde locatie de onderneming van Online Systems B.V. zal voortzetten, Een deel van het personeel is een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Voor verdere informatie […]