Schol & Gorter Advocaten: met recht meesters

Onze specialisten denken met u mee in de zoektocht naar praktische, juridische oplossingen.

Particulier Ondernemer

Wie zijn wij?

Schol & Gorter Advocaten is het kantoor op het gebied van ondernemingsrechtelijke en commerciële juridische dienstverlening. De advocaten van Schol & Gorter Advocaten begeleiden en adviseren de ondernemer op het gebied van diverse rechtsgebieden die kunnen worden onderverdeeld in verschillende expertises. Ook de particulier kan bij ons terecht op verschillende rechtsgebieden.

Patrick Gorter

Philippe Schol

Tamara de Jong

Erik Holland

Onze expertises

Schol & Gorter Advocaten is een veelzijdig advocatenkantoor. Iedere advocaat heeft zijn eigen expertise en waar nodig kan een beroep worden gedaan op het specialisme van een kantoorgenoot. Uw belang is altijd vertegenwoordigd.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht betreft alle voorkomende juridische kwesties over werk gerelateerde onderwerpen, zoals arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen en ontslag. Een goed arbeidsrechtelijk advies is zowel van belang bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook gedurende het dienstverband en zeker bij beëindiging van het dienstverband. Bij Schol & Gorter Advocaten bent u als werkgever maar ook als werknemer aan het juiste adres voor een gedegen juridisch advies.

Meer over Arbeidsrecht
Bouwrecht

Het bouwrecht is complex en bij geschillen zijn de belangen vaak groot. Een goede en deskundige juridische begeleiding is hierbij een vereiste. Schol & Gorter Advocaten adviseert op ieder aspect van het bouwrecht. Daarnaast is Schol & Gorter Advocaten ervaren in het voeren van juridische procedures bij de rechtbank en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Meer over Bouwrecht
Civiele rechts- en procespraktijk

Schol & Gorter Advocaten adviseert en procedeert zo nodig over onder andere het contracten- en aansprakelijkheidsrecht (waaronder aangelegenheden betreffende wanprestatie en onrechtmatige daad), algemene voorwaarden en incasso van openstaande vorderingen en het beslag- en executierecht.

Meer over Civiele- rechts en procespraktijk
Echtscheidingsrecht

Een echtscheiding heeft een grote impact op uw leven en dat van de andere betrokkene(n). Het is dan ook van groot belang dat alle juridische zaken goed worden geregeld. Schol & Gorter Advocaten begeleidt u tijdens het gehele echtscheidingsproces.

Meer over Echtscheidingsrecht
Fusies & overnames

De specialisten van Schol & Gorter Advocaten begeleiden de ondernemer bij de aankoop of verkoop van zijn onderneming. Vanwege de ruime ervaring is er voldoende kennis in huis op het gebied van bedrijfsovernames, zowel voor wat betreft aandelentransacties als activa-/passiva-transacties, fusies, splitsingen, management buy-outs (MBO) en het doorstarten vanuit een faillissement, waaronder pre-packs.

Meer over Fusies & overnames
Huurrecht

Het huurrecht regelt de mogelijkheden en de juridische gevolgen van het sluiten van een huurovereenkomst. Zowel voor woonruimte als voor bedrijfs- en winkelruimte gelden andere juridische regels. Schol & Gorter Advocaten staat u graag bij op diverse gebieden van het huurrecht, zowel bij woonruimte als bij bedrijfs- en winkelruimte.

Meer over Huurrecht
Insolventierecht / herstructurering

Schol & Gorter Advocaten adviseert u over uw juridische positie bij een eventueel faillissement of surseance van betaling, alsmede bij een doorstart of herstructurering van een onderneming en begeleidt u op het gebied van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede financiering en zekerheden. Daarnaast voert Schol & Gorter Advocaten voor u procedures op deze gebieden.

Meer over Insolventierecht / herstructurering
Ondernemingsrecht

Schol & Gorter Advocaten adviseert u over de structurering van de onderneming en begeleidt u op het gebied van onder meer aandeelhouderscontracten en -geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies & overnames van bedrijven en het aangaan en ontvlechten van samenwerkingsverbanden. Daarnaast voert Schol & Gorter Advocaten voor u procedures op deze gebieden, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer te Amsterdam.

Meer over Ondernemingsrecht
Onroerend-goedrecht

Onroerend goed is vaak het onderwerp van overeenkomsten. Bij de realisatie gaat het om overeenkomsten met de architect, de constructeur, overige adviseurs en natuurlijk de aannemer(s). Bij koop en verkoop van onroerend goed staat de koopovereenkomst centraal. In de exploitatiefase komen bijvoorbeeld huurovereenkomsten in beeld. In alle fases zijn er derden met wie rekening moet worden gehouden, of dat nu buren zijn of derden met een zakelijk recht zoals een opstalrecht, vruchtgebruik of erfdienstbaarheid. Bij het einde van de levensduur van de onroerende zaak, krijgt u met een sloopovereenkomst te maken. Schol & Gorter Advocaten kan u van dienst zijn in alle genoemde fases, of het nu het opstellen van de overeenkomsten betreft of het adviseren en/of procederen als zich een geschil voordoet.

Meer over Onroerend-goedrecht
Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een veel bewogen rechtsgebied. Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht. Schol & Gorter Advocaten biedt een goede begeleiding waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen de emotionele en juridische kant van deze persoonlijke kwesties.

Meer over Personen- en familierecht
Algemene voorwaarden, contracten en incasso

Voor iedere onderneming is een constante binnenkomende geldstroom van cruciaal belang. Een onderneming lijdt schade indien facturen niet, niet tijdig of niet volledig worden betaald. In extreme gevallen kan de continuïteit van de onderneming zelfs in gevaar komen.

Om discussies met debiteuren (en crediteuren) op voorhand te voorkomen is een professioneel incassobeleid van cruciaal belang. Op maat gemaakte algemene voorwaarden en soortcontracten met deugdelijke juridische onderbouwing zijn de basis voor een goed incassobeleid en versterken uw positie bij eventuele toekomstige discussies met debiteuren en crediteuren.

De inhoud van de algemene voorwaarden en contracten is bij iedere onderneming net weer anders. Bepalend kan zijn binnen welke branche de onderneming actief is, binnen iedere branche kunnen namelijk andere regels gelden. Het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten heeft ruime ervaring met het leveren van maatwerk met betrekking tot opstellen van algemene voorwaarden en contracten en kan uw onderneming verder helpen met het professionaliseren van haar incassobeleid.

Heeft uw onderneming al een professioneel incassobeleid, maar weigert de debiteur toch de door u gestuurde facturen te voldoen? Dan beschikt het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten over alle ervaring, kennis en kunde om de incasso zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk ter hand te nemen. Samen met u zal worden afgestemd voor welke strategie het beste kan worden gekozen.

Meer over Algemene voorwaarden, contracten en incasso
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Deze wet maakt het, met betrekking tot de herstructurering van schulden, voor zowel het MKB als grote ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders. De WHOA is in essentie niets anders dan een crediteurenakkoord (met de nodige formaliteiten en vereisten) die buiten faillissement kan worden afgedwongen via de rechter.

Dit kan door middel van het indienen van een verzoek (door een advocaat) van het (voorbereide) akkoord. Hierbij wordt homologatie (goedkeuring) van het (voorbereid) akkoord verzocht en door de rechter alsdan toegewezen dan wel afgewezen. Met het crediteurenakkoord kunnen de schulden van de schuldenaar worden gesaneerd, waarbij de schuldenaar alsdan de mogelijkheid heeft om de onderneming in gesaneerde vorm voort te zetten, dan wel over te gaan tot liquidatie van de onderneming buiten faillissement (gecontroleerde afwikkeling).

Voorts kan de schuldenaar de rechtbank, uitsluitend via een advocaat, verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Dit is een deskundige die affiniteit heeft met het insolventierecht, maar ook financieel-economisch goed is onderlegd. De herstructureringsdeskundige zal vervolgens een akkoord voorbereiden en deze aan de schuldeisers aanbieden.

Schol & Gorter Advocaten adviseert u over uw juridische positie bij een eventueel WHOA traject. 

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De advocaten van Schol & Gorter Advocaten hebben zich in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten geregistreerd op de op hen van toepassing zijnde hoofd- (en sub) rechtsgebieden.
Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.