Huurrecht

Advocaat Huurrecht

Het huurrecht is van toepassing op zowel roerende als onroerende zaken. Toch krijgt een advocaat huurrecht veel minder vragen over de huur van roerende zaken, terwijl dagelijks ontelbaar vaak auto’s, fietsen en gereedschappen worden verhuurd. Wie huurrecht zegt, denkt meestal aan gebouwen zoals huizen, winkels, kantoren of fabrieken, hoewel verhuur van onbebouwde onroerende zaken ook voorkomt.

Al naar gelang de aard van het gehuurde, neemt het aantal toepasselijke wetsartikelen toe. Als het gaat om roerende zaken of onbebouwde onroerende zaken zijn alleen de algemene bepalingen uit de wet van toepassing, bij bebouwde zaken komt daar voor kantoren en fabrieken ontruimingsbescherming bij. Huurders van winkels en woonruimte krijgen nog meer bescherming, waarbij voor woningen geldt dat ook de huurprijs beschermd kan worden, vaak via voor de verhuurder dwingende regels. Een goede advocaat huurrecht kent de weg in de verschillende regelingen.

Advocaat Huurrecht – roerende en onbebouwde onroerende zaken

De wet geeft in 31 artikelen de algemene bepalingen voor huurzaken. Denkt u aan een definitie van (ver)huur, de verplichtingen van (ver)huurder en regels over de overdracht en het beëindigen van de huur.

Een voornaam onderdeel van de verplichtingen van de verhuurder is de zogeheten gebrekenregeling, met de daarbij horende rechten van de huurder als er gebreken kleven aan het gehuurde.

Advocaat Huurrecht – bebouwde onroerende zaken (bedrijfsruimte)

Een eerste onderscheid dat gemaakt kan worden bij bebouwde zaken is dat tussen woningen en bedrijfsruimte, al dient opgemerkt te worden dat het moeilijk kan zijn dat onderscheid te maken als het gehuurde een combinatie van beide betreft zoals bijvoorbeeld een woon-/winkelpand.

Als de advocaat huurrecht tot de conclusie komt dat het om bedrijfsruimte gaat, dient een volgend onderscheid gemaakt te worden. Enerzijds is er de bedrijfsruimte zoals in de wet uitgewerkt, waaronder kortweg winkels, restaurants, cafés en hotels vallen, anderzijds is er dan nog de overige bedrijfsruimte, veelal kantoren en fabrieken. (NB: ook hier is een gemengde overeenkomst mogelijk, als verschillende objecten verhuurd worden).

De huurder van overige bedrijfsruimte krijgt van de wetgever geen huur- maar wel ontruimingsbescherming. Kort gezegd komt het er op neer dat de verhuurder de overeenkomst wel kan laten eindigen, maar dat de huurder er onder omstandigheden recht op kan hebben dat het moment waarop hij moet ontruimen wordt uitgesteld (NB: de inhoud van de huurovereenkomst kan maken dat de verhuurder niet kan beëindigen).

Bij de wettelijke bedrijfsruimte (winkels etc.) wordt de huurder veel meer beschermd. Zo is het uitgangspunt dat de huur ten minste 5+5 jaar duurt en is opzegging door de verhuurder aan diverse formaliteiten gebonden. Als het de verhuurder lukt om op te zeggen, kan hij gehouden zijn verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder te betalen.

Als de huurder er niets voor voelt om direct voor minimaal 5 jaar gebonden te zijn, kan zijn advocaat huurrecht hem wijzen op de mogelijkheid een overeenkomst voor maximaal 2 jaar aan te gaan, in welk geval de huurbescherming buiten toepassing blijft.

Advocaat Huurrecht – bebouwde onroerende zaken (woningen)

De meest gereguleerde huursoort is de (ver)huur van woningen, waaronder ook (standplaatsen voor) woonwagens worden begrepen. De wet beschermt niet alleen het huurrecht van de huurder, maar ook de huurprijs ingeval er sprake is van huur van niet-geliberaliseerde woonruimte. Daarvoor zijn niet alleen de wettelijke regels van belang, maar ook ‘lagere wetgeving’ die uit de regels van het burgerlijk wetboek volgt.

De huurbescherming betreft ook de rechten van wettelijke of contractuele medehuurders, bijvoorbeeld indien een familielid of partner na het overlijden van de huurder de huur wil voortzetten.

De huurbescherming geldt niet voor huurders van zelfstandige woonruimte voor een duur van maximaal 2 jaar, mits de verhuurder de huurder tijdig (op zijn vroegst 3 maanden voor de einddatum, op zijn laatst 1 maand daarvoor) informeert dat de huur eindigt met het verstrijken van de overeengekomen tijd en er geen verlenging volgt.

Heeft u vragen over (ver)huur en zoekt u een advocaat huurrecht? Neem dan contact op met mr. H. (Erik) Holland.