Insolventierecht / herstructurering

Welkom op de insolventiepagina van Schol & Gorter Advocaten

Philippe Schol, Patrick Gorter en Tamara de Jong worden regelmatig aangesteld tot curator/ bewindvoerder. Schol & Gorter Advocaten heeft daarmee een ruime ervaring in de behandeling van insolventies en het verstrekken van advies aan derden die zijn betrokken bij (aanstaande) insolventies.

Philippe Schol is tevens lid van de specialisatievereniging INSOLAD. Aanvullende informatie over de specialisatievereniging INSOLAD is te vinden op de website www.insolad.nl.

Hierna volgt algemene informatie in het kader van de afwikkeling van insolventies. Verder wordt toegelicht hoe de schuldeisers van failliete (rechts)personen hun vorderingen kunnen aanmelden. Vragen kunnen worden gericht aan het e-mailadres insolventies@sgadvocaten.nl.

Algemene informatie

(Voor) wie is de curator/bewindvoerder en wat is zijn taak?

+ Een curator/bewindvoerder is in de regel een advocaat aangesteld door een rechtbank om een insolventie af te wikkelen. De curator/bewindvoerder is aangesteld om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de insolvente (rechts)persoon te vertegenwoordigen.

+ De taak van de curator/bewindvoerder omvat onder andere het inventariseren van alle bezittingen en schulden, het saneren of liquideren van de bezittingen ten gunste van de gezamenlijke schuldeisers van de failliet/sursiet/saniet alsmede het verrichten van onderzoek naar de oorzaak van de insolventie. Hierbij hoort tevens een onderzoek naar eventuele gevallen van fraude dat onderdeel is van het door de curator/bewindvoerder te verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

Wie controleert de curator/bewindvoerder?

+ Bij de aanstelling van een curator/bewindvoerder wordt tegelijkertijd een rechter-commissaris benoemd die alle handelingen van de curator/bewindvoerder toetst. Te denken valt aan toestemming voor het verkoop van bezittingen, het procederen tegen derden etc.

+ De curator/bewindvoerder is verplicht van de behandeling van de insolventie periodiek (om de drie maanden) verslag te doen. Ten aanzien van insolventies van niet natuurlijke personen zijn de verslagen openbaar en via het Centraal Insolventie Register in te zien.

Hoe kunnen schuldeisers hun vorderingen aan de curator/bewindvoerder aanmelden?

+ Schuldeisers van de failliet/saniet /sursiet dienen hun vorderingen, voorzien van bewijsstukken en onder vermelding van eventuele (zekerheids)rechten, in via de website claimsagent.nl.

Hoe verloopt de (verdere) communicatie met de curator/bewindvoerder?

+ Gezien de omvang van de insolventiepraktijk heeft het de voorkeur om de communicatie schriftelijk te laten verlopen via e-mail. Het voornoemde e-mailadres, insolventies@sgadvocaten.nl, dan wel het chatportaal van claimsagent.nl dient hiervoor te worden gebruikt.

De hier weergegeven algemene informatie pretendeert niet volledig te zijn. Voor meer (algemene) informatie wordt verwezen naar de ReCoFa-richtlijnen voor faillissementen en schuldsaneringsregelingen.

Hierna treft u een overzicht aan van de bij Schol & Gorter Advocaten in behandeling zijnde insolventies met een verwijzing naar de website claimsagent.nl, zodat schuldeisers eenvoudig hun vorderingen rechtstreeks ter verificatie kunnen indienen.

In behandeling Afgehandeld