Echtscheidingsrecht

Advocaat Echtscheidingsrecht

Als u gaat trouwen, dan bedenkt u niet dat u mogelijk na jaren gaat scheiden. Toch eindigt een op de drie huwelijken tegenwoordig in een echtscheiding. In een notendop wordt hierna de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank uitgelegd.

Een echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. U heeft daarvoor verplicht een echtscheidingsadvocaat nodig. De enige wettelijke grond voor echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Een verdere toelichting waarom u wilt scheiden is niet nodig.

De andere echtgenoot kan vervolgens verweer voeren tegen het ingediende verzoekschrift. Dat moet binnen zes weken nadat de deurwaarder het verzoekschrift aan deze echtgenoot heeft betekend. Ook daarvoor is de bijstand van een echtscheidingsadvocaat verplicht. Als één van de echtgenoten stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechtbank dat al snel aannemen en oordelen dat er voldoende grond is om de verzochte echtscheiding, ook wel ontbinding van het huwelijk, toe te wijzen. Verweer voeren tegen de echtscheiding zelf is dan ook weinig zinvol.

Naast het vragen om de echtscheiding, zullen er ook andere zaken geregeld moeten worden. Als er minderjarige kinderen zijn betrokken bij de scheiding, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. In het ouderschapsplan staan onder andere afspraken tussen de ouders over bij wie de kinderen gaan wonen na de scheiding en wanneer de kinderen naar de andere ouder toe gaan. Als ouders daar zelf niet uitkomen, kan aan de rechter worden gevraagd een beslissing daarover te nemen. Ook kinder- en partneralimentatie komen aan bod bij een scheidingsprocedure. Daarnaast moet ook de huwelijksgoederengemeenschap worden verdeeld. Hieronder valt de echtelijke woning, de inboedel, het vermogen en de schulden. Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan zullen deze huwelijkse voorwaarden moeten worden afgewikkeld zoals is overeengekomen. De echtscheidingsadvocaat zal al deze onderwerpen namens u aan de rechtbank voorleggen.

Vanaf de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek is de huwelijksgoederengemeenschap van rechtswege ontbonden. Na deze datum kunnen de echtgenoten de omvang en de waarde van de gemeenschap niet meer te beïnvloeden. Dit betekent dat goederen en schulden die na deze datum tot stand zijn gekomen of ontstaan, niet in de gemeenschap vallen.

Het verzoekschrift tot echtscheiding (en daarmee de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap) kan worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. De inschrijving van het echtscheidingsverzoek in het huwelijksgoederenregister is vooral van belang voor schuldeisers van echtgenoten. De echtscheidingsadvocaat verzoekt aan de rechtbank om het verzoekschrift tot echtscheiding in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Als beide echtgenoten schriftelijk hebben gereageerd op elkaars standpunten via de echtscheidingsadvocaat, dan wordt er door de rechtbank een zitting gepland. Ook tijdens deze zitting mogen de standpunten nog een keer worden toegelicht en de echtscheidingsadvocaat staat u tijdens de zitting bij. Na de zitting zal de rechtbank een beslissing nemen, welke beslissing wordt vastgelegd in een beschikking. Tegen deze beslissing van de rechtbank, kan gedurende drie maanden na de dag van de beschikking hoger beroep worden ingesteld met behulp van de echtscheidingsadvocaat.

U bent pas officieel gescheiden als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds bent getrouwd. Dat moet binnen zes maanden na afloop van de hoger beroepstermijn gebeuren. Zo niet, dan verliest de beschikking zogezegd haar kracht en bent u dus niet gescheiden maar nog steeds getrouwd. Wanneer er hoger beroep wordt ingesteld tegen de echtscheidingsbeschikking, dan wordt die procedure eerst afgewacht tenzij er geen hoger beroep tegen de echtscheiding zelf wordt ingesteld. In dat geval dient de echtscheiding wel te worden ingeschreven binnen die termijn van zes maanden. De echtscheidingsadvocaat verzorgt de inschrijving van de echtscheiding.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in overleg afspraken te maken, die afspraken kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Aan de rechtbank kan worden gevraagd om het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van de echtscheidingsbeschikking.  Mogelijk is een zitting dan helemaal niet meer nodig.

Uw echtscheidingsadvocaat van Schol & Gorter Advocaten begeleidt u tijdens dit gehele traject.