Arbeidsrecht

Plan direct een afspraak

Advocaat Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alle voorkomende juridische kwesties over werkgerelateerde onderwerpen, zoals arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen, concurrentiebedingen maar ook ontslag. Een goed arbeidsrechtelijk advies is zowel van belang bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook gedurende het dienstverband en zeker bij beëindiging van het dienstverband.

Bij uw advocaat arbeidsrecht van Schol & Gorter Advocaten bent u als werkgever maar ook als werknemer aan het juiste adres voor een gedegen juridisch advies.

Plan direct een afspraak


Advocaat Arbeidsrecht – aangaan van de arbeidsovereenkomst

Uit de wet volgt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer er afspraken tussen werknemer en werkgever zijn gemaakt over de te verrichten arbeid, het loon en de gezagsverhouding. Dit betekent dat de werknemer verplicht is om zelf arbeid voor de werkgever te verrichten tegen het overeengekomen loon en dat de werkgever de werknemer daarbij instructies kan geven. Arbeid, loon en gezag zijn de minimale vereisten die terug te vinden moeten zijn in de arbeidsovereenkomst. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst adviseert uw advocaat arbeidsrecht van Schol & Gorter Advocaten u graag over de inhoud van de overeenkomst. Bijvoorbeeld ook over de vraag of er mogelijk een cao van toepassing is en over de toe te passen arbeidsvoorwaarden zoals een concurrentie- en/of relatiebeding. Wist u bijvoorbeeld dat er in een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of korter, geen proeftijd mag worden opgenomen? En dat er in een tijdelijk arbeidscontract geen concurrentiebeding mag worden overeengekomen, tenzij er een motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de zijde van de werkgever? Uw advocaat arbeidsrecht van Schol & Gorter Advocaten kan zo nodig de arbeidsovereenkomst voor u opstellen of beoordelen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving.

Advocaat Arbeidsrecht – gedurende het dienstverband

Ook tijdens het dienstverband kunnen er verschillende vraagstukken aan bod komen. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Of loonvorderingen wegens te laat of geen loon betalen. Maar ook de aanzegging of een arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden verlengd. De werkgever moet bijvoorbeeld één maand voor afloop van een tijdelijk contract schriftelijk aan de werknemer mededelen of het contract wel of juist niet wordt verlengd. Als er wordt verlengd, zal de werkgever ook schriftelijk moeten mededelen onder welke voorwaarden er kan worden verlengd. Ook gedurende het dienstverband staat uw advocaat arbeidsrecht van Schol & Gorter u graag bij in arbeidsrechtelijke kwesties.

Advocaat Arbeidsrecht – beëindiging dienstverband

Een goede begeleiding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, met of zonder tussenkomst van de rechter, is cruciaal. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Vooral voor de werknemer is het van belang dat zijn aanspraak op een eventuele WW-uitkering geen risico loopt, maar ook de werkgever wil een dienstverband op de juiste wijze afronden zodat hij achteraf niet alsnog met een hoge loonvordering wordt geconfronteerd en/of met een dienstverband dat juridisch gezien überhaupt niet is geëindigd. In arbeidszaken wordt er geprocedeerd bij de kantonrechter of bij het UWV. Soms is een gerechtelijke procedure niet eens nodig als het gaat om het beëindigen van een dienstverband omdat werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden besluiten dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogeheten beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Uw advocaat arbeidsrecht Schol & Gorter Advocaten heeft ruime ervaring als het gaat om adviseren en procederen over de beëindiging van het dienstverband.

Plan direct een afspraak