Ondernemingsrecht

Advocaat Ondernemingsrecht

Hebt u juridische ondersteuning nodig binnen uw onderneming? Dan bent u bij uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten aan het goede adres.

Uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten adviseert en procedeert over alle aangelegenheden die u als ondernemer tegenkomt. Uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten adviseert u bijvoorbeeld over de structurering van uw onderneming en begeleidt u op het gebied van onder meer aandeelhouderscontracten en -geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies & overnames van bedrijven en het aangaan en ontvlechten van samenwerkingsverbanden (zie tevens ‘Fusies & Overnames’). Daarnaast voert uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten voor u procedures op deze gebieden, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer te Amsterdam.

Uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten heeft ruime ervaring met het juridisch begeleiden van ondernemers op diverse ondernemingsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder het adviseren over en het begeleiden bij:

  • het oprichten of ontbinden (liquideren) van uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) of naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (N.V.) of het aangaan, wijzigen of beëindigen van uw samenwerkingsverband(en) die kunnen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst van maatschap of een overeenkomst van vennootschap onder firma (V.O.F.);
  • aandeelhouderskwesties, waaronder de rechten en verplichtingen van aandeelhouders (op grond van de wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten of stemovereenkomsten), het uitschrijven en houden van aandeelhoudersvergaderingen, het opstellen van aandeelhoudersbesluiten en het adviseren of procederen ingeval van aandeelhoudersgeschillen (onder meer op grond van de wettelijke geschillenregeling op basis waarvan aan de ene kant een aandeelhouder kan worden verplicht zijn aandelen aan de andere aandeelhouders over te dragen (uitstootregeling ex artikel 2:336 BW) en aan de andere kant een aandeelhouder kan afdwingen dat zijn medeaandeelhouders of de vennootschap verplicht zijn om de aandelen van de eisende aandeelhouder over te nemen (artikel 2:343 BW));
  • bestuursaangelegenheden, waaronder de rechten en verplichtingen van bestuurders (op grond van de wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten of directiereglementen), het uitschrijven en houden van bestuursvergaderingen, het opstellen van en adviseren over bestuursbesluiten en het adviseren of procederen ingeval van geschillen tussen bestuurders onderling of tussen bestuurders en aandeelhouders of andere betrokkenen;
  • kwesties en vraagstukken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur (artikel 2:9 BW), onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) en aansprakelijkheid ingeval van faillissement (artikel 2:138 BW/artikel 2:248 BW);
  • onderzoeken naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon, waaronder het verzoek tot enquête bij de Ondernemingskamer te Amsterdam (artikel 2:344 e.v. BW);
  • de rechten en verplichtingen omtrent jaarrekeningen (artikel 2:360 e.v. BW).

Ook kunt u bij uw advocaat ondernemingsrecht terecht wanneer u als ondernemer een geschil hebt met debiteuren die uw facturen betwisten en niet betalen (incassoprocedures) of crediteuren die stellen een vordering op u te hebben, terwijl u van mening bent dat voor deze vordering geen grondslag bestaat of dat deze vordering niet hoeft te worden betaald, omdat de betreffende partij niet heeft geleverd wat u op basis van de overeenkomst mocht verwachten of omdat u al dan niet uit andere hoofde nog een vordering op die partij hebt en u tot verrekening wilt overgaan.

Wanneer u uw onderneming verkoopt of wilt verkopen of wanneer u een bedrijf wilt overnemen (in de vorm van een activa-/passivatransactie of een aandelentransactie), bent u bij ons eveneens aan het juiste adres (zie tevens ‘Fusies & Overnames’).

Uw advocaat ondernemingsrecht van Schol & Gorter Advocaten staat voor u klaar.