Personen- en familierecht

Advocaat personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is dat deel van het recht dat zich onder andere bezig houdt met scheidingen, omgangsregelingen, alimentatie, gezag maar ook ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen.

Goede juridische bijstand en advies is noodzakelijk bij deze zaken, juist vanwege de persoonlijke belangen van de betrokken partijen en mogelijk ook hun kinderen. Uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten biedt een goede begeleiding waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen de emotionele kant en de juridische kant van deze persoonlijke kwesties.

Daar waar mogelijk wordt altijd geprobeerd om met de andere partij (en diens advocaat) in overleg te treden, juist in de zaken waar ook kinderen bij betrokken zijn. Als ouders zullen partijen met elkaar verder moeten samenwerken met werkbare afspraken. Het lukt niet altijd om er in onderling overleg uit te komen en dan staat de gang naar de rechter altijd nog open.

In het personen- en familierecht wordt een rechtszaak gestart met een verzoekschrift. De andere partij krijgt dan de gelegenheid om daarop te reageren voor of tijdens een zitting. De rechter zal beide partijen de gelegenheid geven om hun standpunten met behulp van de familierecht advocaat duidelijk te maken. Een advocaat inschakelen in dit soort zaken is verplicht. De zittingen zijn achter gesloten deuren, dat wil zeggen dat alleen de betrokken partijen met hun advocaten en de rechter met de griffier aanwezig zijn in de zittingszaal. Als er kinderen zijn betrokken bij deze zaken, dan zal de rechtbank vaak ook de Raad voor de Kinderbescherming vragen om aanwezig te zijn tijdens de zitting om een advies te kunnen uitbrengen.

Advocaat personen- en familierecht – echtscheiding

U en uw partner gaan uit elkaar. Er zullen veel verschillende zaken geregeld moeten worden, zoals afspraken over de kinderen, maar ook de verdeling van het gezamenlijke vermogen en de eventuele schulden. Er zijn verschillende manieren om de echtscheiding te regelen. Welke procedure u gaat volgen is voornamelijk afhankelijk van hoe goed u nog met uw ex-partner kunt communiceren. Wanneer u nog goed overweg kunt met uw ex-partner is het mogelijk de scheiding sneller en gemakkelijker af te ronden, omdat u dan samen goede afspraken kunt maken en er geen rechter nodig is die zich inhoudelijk over de zaak zal buigen. U kunt dan desgewenst zelfs samen via één advocaat scheiden. Voor meer informatie over echtscheidingen, verwijst uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten u naar de pagina echtscheidingsrecht.

Advocaat personen- en familierecht – omgangsregelingen

In de wet is bepaald dat ouders en hun kinderen recht hebben op omgang met elkaar. Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan wordt er meestal een ouderschapsplan opgesteld waarin een omgangsregeling is opgenomen. Het komt ook voor dat er geen ouderschapsplan is gemaakt toen de relatie is beëindigd of dat er helemaal geen afspraken zijn gemaakt over een omgangsregeling met de kinderen. In dat geval kunt u uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten inschakelen om u te begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan of voor het instellen van een gerechtelijke procedure voor het laten vaststellen van een omgangsregeling door de rechtbank. Soms loopt een omgangsregeling niet goed of moet deze worden gewijzigd, ook dan bent u bij uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten aan het juiste adres voor een goede juridische begeleiding.

Advocaat personen- en familierecht – alimentatie

Tijdens het huwelijk moeten partners elkaar helpen en elkaar geven wat nodig is. Ook moeten de partners allebei bijdragen in de kosten van de huishouding. Na de scheiding gelden deze verplichtingen niet meer behalve de onderhoudsplicht. Ook als u bent gescheiden, bestaat er een verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Dit is de alimentatieplicht. Als een van de partners na de scheiding onvoldoende eigen inkomsten heeft, dan bestaat er een mogelijkheid dat de andere partner partneralimentatie moet betalen. Daarnaast geldt natuurlijk dat ouders financieel voor hun kinderen moeten zorgen en zal er na beëindiging van de relatie of na scheiding kinderalimentatie betaald moeten worden. De onderhoudsverplichting voor de kinderen heeft voorrang ten aanzien van de onderhoudsverplichting richting de ex-partner. Met andere woorden, als er financiële draagkracht is voor een onderhoudsbijdrage dan wordt die draagkracht eerst aangewend om de kinderalimentatie te kunnen betalen. De berekening van alimentatie moet zorgvuldig gebeuren. Laat u hierover goed adviseren door Schol & Gorter Advocaten.

Advocaat personen- en familierecht – gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht én het recht van een ouder om zijn minderjarig kind op te voeden en te verzorgen. Het gaat daarbij om het lichamelijk welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van het minderjarige kind. Tijdens het huwelijk van beide ouders oefenen de ouders samen het gezag uit. Dit geldt ook voor het geval waarin de ouders het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. De wet gaat er vanuit dat ook na de scheiding het ouderlijk gezag door de beide ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend. Ontstaan er geschillen tussen de ouders die het gezamenlijk gezag hebben, dan kunnen die geschillen aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank kijkt naar het belang van het kind en neemt op basis daarvan een beslissing.

Wanneer de ouders niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, ligt het ouderlijk gezag in principe in eerste instantie bij de moeder waarvan het moederschap vaststaat. De vader van het kind kan de rechtbank verzoeken hem samen met de moeder het gezamenlijk gezag toe te kennen, wanneer de moeder geen toestemming wil verlenen voor gezamenlijk gezag.

Zijn er problemen rondom het ouderlijk gezag, of dat nu door echtscheiding komt of niet, neem dan contact op met uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten.

Advocaat personen- en familierecht – ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming kan een verzoek tot ondertoezichtstelling van uw kind doen bij de rechtbank wanneer zij van mening is dat er een gevaar dreigt voor de ontwikkeling van uw kind. Het verzoek tot ondertoezichtstelling wordt behandeld tijdens een zitting en u kunt verweer voeren tegen dat verzoek. Als de rechtbank van oordeel is dat een ondertoezichtstelling nodig is, dan wordt er een gecertificeerde instelling (GI) aangewezen die de ondertoezichtstelling gaat uitvoeren. Er wordt dan een zogeheten jeugdbeschermer aangewezen die toezicht houdt, aanwijzingen kan geven en zo nodig hulpverlening kan inschakelen. Als ouder bent u verplicht hieraan mee te werken. Doet de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling van uw kind? Laat u dan bijstaan door uw advocaat personen- en familierecht van Schol & Gorter Advocaten.

Meestal blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling bij u thuis wonen, maar soms komt het voor dat er ook een verzoek tot uithuisplaatsing wordt gedaan en door de kinderrechter wordt toegekend. Ook dan is het van groot belang dat u zich als ouder laat bijstaan zodat met de juiste argumenten wellicht een uithuisplaatsing kan worden voorkomen.

Geen zaak is hetzelfde en dat geldt ook in het personen- en familierecht. Met oog voor de belangen en persoonlijke omstandigheden van de cliënt, wordt gezocht naar een passende oplossing van het geschil binnen de mogelijkheden van de wet.