Algemene voorwaarden

1. Schol & Gorter Advocaten is een maatschap van advocaten die bestaat uit natuurlijke en rechtspersonen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de maatschap, de leden van de maatschap en de, voor de maatschap of voor de afzonderlijke leden van de maatschap, werkzame personen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de maatschap zijn daarmee bedoeld de maatschap, de leden van de maatschap en de, voor de maatschap of voor de afzonderlijke leden van de maatschap, werkzame personen, een en ander tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.

3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van opdrachten, zijn daarmee bedoeld alle overeenkomsten die met de maatschap tot stand komen en eventueel verstrekte lasten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de opdrachtgever, is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever. Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Slechts de maatschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten. Niettemin staat het de maatschap vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen leden van de maatschap en de, voor de maatschap of voor de afzonderlijke leden van de maatschap, werkzame personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

4. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de geldende polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag aan honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt met een maximum van € 100.000,– exclusief BTW. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de maatschap in verband met door de maatschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

5. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een bericht (e-mail, fax, etc.) niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft de maatschap het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van schriftelijk verzonden informatie (e-mail, fax, etc.) niet is gewaarborgd.

6. De keuze van de door de maatschap in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap voor alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.

8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de maatschap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de maatschap gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

9. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. De maatschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) eenzijdig te wijzigen.

10. Door de maatschap te verzenden declaraties dienen binnen veertien (14) dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de maatschap gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van het intreden van het verzuim tot en met de dag van algehele voldoening van de openstaande vordering(en).

11. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Als bevoegde rechter is de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de maatschap en de opdrachtgever. Indien de maatschap als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

13. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst bindend.

14. De maatschap is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag.