Algemene voorwaarden, contracten en incasso

Incassoteam Schol & Gorter Advocaten

Voor iedere onderneming is een constante binnenkomende geldstroom van cruciaal belang. Een onderneming lijdt schade indien facturen niet, niet tijdig of niet volledig worden betaald. In extreme gevallen kan de continuïteit van de onderneming zelfs in gevaar komen.

Algemene voorwaarden en contracten

Om discussies met debiteuren (en crediteuren) op voorhand te voorkomen is een professioneel incassobeleid van cruciaal belang. Op maat gemaakte algemene voorwaarden en soortcontracten met deugdelijke juridische onderbouwing zijn de basis voor een goed incassobeleid en versterken uw positie bij eventuele toekomstige discussies met debiteuren en crediteuren.

De inhoud van de algemene voorwaarden en contracten is bij iedere onderneming net weer anders. Bepalend kan zijn binnen welke branche de onderneming actief is, binnen iedere branche kunnen namelijk andere regels gelden. Het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten heeft ruime ervaring met het leveren van maatwerk met betrekking tot opstellen van algemene voorwaarden en contracten en kan uw onderneming verder helpen met het professionaliseren van haar incassobeleid.

Heeft uw onderneming al een professioneel incassobeleid, maar weigert de debiteur toch de door u gestuurde facturen te voldoen? Dan beschikt het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten over alle ervaring, kennis en kunde om de incasso zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk ter hand te nemen. Samen met u zal worden afgestemd voor welke strategie het beste kan worden gekozen.

Incassotraject Schol & Gorter Advocaten

Incassokantoren worden veelal niet serieus genomen door een debiteur. Een advocatenkantoor beschikt over ruimere bevoegdheden dan een (incasso)deurwaarder. Zo beschikt een advocatenkantoor over de bevoegdheid om:

  • procedures te voeren waarbij het geldelijk belang hoger is dan € 25.000,–;
  • een kort geding te starten;
  • conservatoir beslag te leggen;
  • een faillissementsverzoek in te dienen.

Voorts maakt een brief van een advocatenkantoor in de regel meer indruk op een schuldenaar, zodat de debiteur beseft dat verder uitstel echt niet meer aan de orde kan zijn.

Kosten?

Bij veel ondernemers heerst de veronderstelling dat het inschakelen van een advocatenkantoor erg duur is. Echter, in het geval van het incassotraject betaalt de debiteur veelal de kosten voor het incassotraject, omdat eveneens de wettelijke incassokosten en wettelijke (handels)rente zal worden gevorderd. Hierover hieronder meer.

Schol & Gorter Advocaten biedt haar diensten met betrekking tot incassozaken aan onder de volgende tarieven:

  • (buitengerechtelijk) incassotraject: € 125,- per uur excl. BTW;
  • gerechtelijk incassotraject (voor bedragen > € 25.000,–): € 250,- per uur excl. BTW.

1. Buitengerechtelijk incassotraject

Het incassotraject kan bestaan uit 3 fases. Fase 1 is de buitengerechtelijke fase en bestaat, voor zover de debiteur de vordering(en) niet heeft betwist, in beginsel uit het versturen van één sommatiebrief en een herinnering, alsmede het voorafgaand telefonisch contacteren van de debiteur namens u(w onderneming).

Door middel van de sommatiebrief en eventuele noodzakelijke herinnering wordt de debiteur eveneens gesommeerd om, naast de hoofdsom van de openstaande facturen, de verschuldigde wettelijke incassokosten en de wettelijke (handels)rente te betalen. De hoogte van de te vorderen wettelijke incassokosten is op grond van de Wet Incassokosten (WIK) afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom. Het volgende schema is aan de orde:

Hoofdsom tot en met                         Toepasselijk percentage                                                  Maximum

€ 2.500                                                   15% over de hoofdsom                                                     € 375 (min. € 40)

€ 5.000                                                  € 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500)                        € 625

€ 10.000                                                € 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000)                          € 875

€ 200.000                                             € 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000)                        € 2.775

Boven de € 200.000                          € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom – € 200.000)              € 6.775

De hoogte van de te vorderen wettelijke rente is 2% voor niet-handelstransacties en 8% voor handelstransacties. Gelet op het voorgaande betaalt de debiteur dus mee aan, of in sommige gevallen zelfs meer dan, de extra door u te maken kosten voor het inschakelen van het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten.

1.1 Buitengerechtelijke pressiemiddelen

Indien de debiteur geen gehoor geeft aan de sommatie/herinneringsbrief en het telefonisch contact, dan kan na overleg met u gebruik worden gemaakt van een aantal pressiemiddelen om de debiteur te bewegen op de openstaande vordering te voldoen. Veelal is met deze pressiemiddelen meer tijd gemoeid en derhalve voor u meer kosten. Het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten overlegt daarom tijdig met u om tot een goede incassostrategie te komen. 

1.1.1 Concept faillissementsverzoek

De ervaring van het incassoteam leert dat een concept faillissementsverzoek een daadkrachtig pressiemiddel is. Voorts vergt het opstellen van een concept faillissementsverzoek veelal niet heel veel tijd en is daardoor eveneens uit kosten/baten overwegingen een goede manier om de debiteur aan te zetten om alsnog tot betaling van de openstaande vordering over te gaan. Dit concept faillissementsverzoek zal vervolgens naar de debiteur worden toegezonden met de kennisgeving dat het faillissement van de debiteur zal worden aangevraagd indien geen gehoor wordt gegeven aan de sommaties. Indien vervolgens betaling van de openstaande vordering nog steeds uitblijft, dan kan na overleg met u, daadwerkelijk het verzoekschrift tot faillietverklaring worden ingediend bij de daartoe bevoegde rechtbank. Hierbij dient er echter wel sprake te zijn van een zogeheten steunvordering en dient u rekening te houden met verschuldigde griffierechten alsmede de kosten verbonden aan de tijd van de indienende advocaat binnen ons kantoor.

1.1.2 Concept dagvaarding

Indien een faillissementsverzoek geen optie is en het geldelijk belang van de openstaande vordering op de debiteur opweegt tegen de te verwachten kosten dan kan er een concept dagvaarding worden opgesteld. Deze concept dagvaarding kan dan eerst als pressiemiddel naar de debiteur worden toegezonden om de debiteur een laatste keer aan te sporen om alsnog tot betaling over te gaan. In tegenstelling tot het daadwerkelijk dagvaarden van de debiteur wordt hiermee vooreerst nog bespaard op de kosten voor de deurwaarder en het griffierecht.

2. Gerechtelijk incassotraject

Indien de buitengerechtelijke fase niet tot het gewenste resultaat heeft geleid dan kan, na overleg met u, fase 2 van het incassotraject worden gestart, namelijk de gerechtelijke fase. De gerechtelijke fase is veelal een kostbare aangelegenheid. Derhalve dient op voorhand een goede afweging te worden gemaakt of de te maken kosten opwegen tegen de te verwachten opbrengsten en de proceskansen. 

2.1 Faillissementsverzoek

Het daadwerkelijk indienen van een faillissementsverzoek bij de daartoe bevoegde rechtbank is niet aan te raden indien blijkt dat de debiteur over onvoldoende financiële middelen beschikt. Indien dit het geval is, dan zal het verzoek waarschijnlijk het faillissement van de debiteur tot gevolg hebben. Op dat moment komt er een curator in het spel en is de uitkomst van het faillissement en of er een uitkering aan crediteuren zal volgen onzeker. Voorts duurt het mogelijk jaren voordat een uitkering aan crediteuren wordt gedaan, als er al een uitkering aan crediteuren plaatsvindt.

2.2 Conservatoir beslag 

Conservatoir beslag kan worden gelegd voordat sprake is van een gerechtelijke procedure of een uitspraak van de rechter. Het woord conservatoir is afgeleid van het woord “conserveren” dat “bewaren” betekent. Door het leggen van conservatoir beslag kunnen verhaalsmogelijkheden van de debiteur, zoals bankrekeningen, voertuigen en (on)roerende goederen, gedurende de gerechtelijke procedure worden veiliggesteld. In dit geval zal het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten een beslagrekest opstellen en indienen bij de voorzieningenrechter. Met het beslagverlof van de voorzieningenrechter kan de deurwaarder vervolgens conservatoir beslag leggen en dient kort daarna de dagvaardingprocedure te worden gestart.

U dient hierbij rekening te houden met verschuldigde griffierechten voor het beslagverlof en de dagvaardingsprocedure, alsmede de kosten verbonden aan de tijd van de indienende advocaat binnen ons kantoor en de deurwaarderskosten.

2.3 Dagvaardingsprocedure

Indien de debiteur, naar aanleiding van sommaties en onder dreiging van de concept dagvaarding, nog steeds niet over gaat tot betaling van het gevorderde bedrag, dan kan de dagvaardingsprocedure worden gestart. Hierbij zal de dagvaarding definitief worden gemaakt, worden betekend door de deurwaarder en uiteindelijk worden aangebracht bij de daartoe bevoegde rechtbank. Naast de kosten voor het opstellen van de dagvaarding zal eveneens griffierecht verschuldigd zijn en zal de deurwaarder kosten in rekening brengen voor het betekenen van de dagvaarding.

Een eindvonnis is benodigd om executiemaatregelen te kunnen nemen zoals het uitwinning van gelegde beslagen en de executoriale verkoop van (on)roerend goed.

Welke strategie in uw geval de beste oplossing is en welke bijzonderheden aan de orde kunnen zijn, zal met u worden besproken alvorens er actie wordt genomen.

Het incassoteam van Schol & Gorter Advocaten treedt hierover dan ook graag in overleg met u.

3. Executoriaal incassotraject

Fase 3 is de laatste fase van het incassotraject. Indien u door de rechtbank ,in het gelijk bent gesteld, dan is de debiteur gehouden om het door de rechter toegewezen bedrag aan u te betalen. Weigert de debiteur dan nog steeds om te betalen, dan kan er door de deurwaarder executoriaal beslag worden gelegd op de bankrekeningen, aandelen en (on)roerende zaken van de debiteur ter uitwinning van de vordering. Ook kunnen de reeds op voorhand gelegde conservatoire beslagen, die door het vonnis executoriaal zijn geworden, worden uitgewonnen.