Privacy statement

Dit is de website van Schol & Gorter Advocaten.

Verwerking van gegevens
Schol & Gorter Advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarmee aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. In het kader van de dienstverlening van Schol & Gorter Advocaten leggen wij gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Cookies
Schol & Gorter Advocaten maakt gebruik van cookies, die worden gebruikt om de ervaringen van bezoekers bij te houden en te verbeteren. De cookies worden niet gebruikt in het kader van de identificatie. Cookies kunnen worden geweigerd door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt daarvoor contact met ons kantoor opnemen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Klachtrecht
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Overig
Schol & Gorter Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Eventuele informatie die Schol & Gorter Advocaten van u heeft, kunt u te allen tijde opvragen. Indien gewenst kan de informatie worden aangepast. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met Schol & Gorter Advocaten.

Schol & Gorter Advocaten
Molenstraat 13
7514 DJ Enschede

E-mail: info@sgadvocaten.nl
Telefoon: 053-431 00 63
KvK: 57032106