Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Deze wet maakt het met betrekking tot de herstructurering van schulden voor zowel het MKB als grote ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders.

De WHOA is in essentie een crediteurenakkoord (met de nodige voordelen, formaliteiten en vereisten) die buiten faillissement kan worden afgedwongen via de rechter. Dit kan door middel van het indienen van een verzoek (door een advocaat) van het (voorbereide) akkoord. Hierbij wordt homologatie (goedkeuring) van het (voorbereid) akkoord verzocht en door de rechter beoordeeld. Met het crediteurenakkoord kunnen de schulden van de schuldenaar worden gesaneerd, waarbij de schuldenaar de mogelijkheid heeft om de onderneming in gesaneerde vorm voort te zetten, dan wel over te gaan tot liquidatie van de onderneming buiten faillissement (gecontroleerde afwikkeling).

Het feit dat buiten faillissement/surseance van betaling een akkoord kan worden afgedwongen via de rechter is, globaal genomen, het vernieuwende aan de WHOA; voor de WHOA kon een crediteurenakkoord slechts in faillissement, dan wel surseance van betaling, via de rechter worden afgedwongen. Voorts kon een crediteurenakkoord alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemden. Elke individuele betrokkene heeft daardoor een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Dat is met de inwerkingtreding van de WHOA veranderd.

Wie op internet zoekt naar de WHOA wordt overspoeld met informatie. In het Informatiememorandum WHOA van Schol & Gorter Advocaten wordt in hoofdlijnen het waarom, wanneer, wie, wat en hoe inzake de WHOA besproken. Voorts zullen de bijzondere betrokkenen, de herstructureringsdeskundige en de observator, worden gesproken die voor de inwerkingtreding van de WHOA niet bestonden alsmede de noodzakelijke betrokkenheid van de advocaat van de schuldenaar bij het WHOA traject.

Waarom een WHOA traject starten?

De WHOA is in beginsel bedoeld om (delen van) levensvatbare ondernemingen te behoeden voor een faillissement door middel van een schuldensanering.

Het uitgangspunt hierbij zal altijd zijn dat de schuldeisers van de schuldenaar beter af zullen moeten zijn bij een sanering van de schulden via de homologatie van een akkoord dan in geval van een daadwerkelijk faillissement. Wordt aan dit criterium niet voldaan, dan zal in beginsel een WHOA traject niet kunnen slagen, althans dan kan de rechter zijn medewerking aan de homologatie van een aangeboden akkoord weigeren.

De schuldenaar dient tijdig in te grijpen als hij ziet dat de onderneming in (financieel) zwaar weer verkeert en bij geen ingrijpen een faillissement te verwachten is. Het tijdig ingrijpen is van cruciaal belang omdat de schuldenaar nog een aanzienlijke tijd in staat moet zijn om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen wil een WHOA traject überhaupt slagen. Het is bij een dergelijke constatering zinvol om ondersteuning te zoeken bij deskundigen (accountant/advocaat) om de mogelijkheden voor een WHOA traject te onderzoeken.

Informatiememorandum WHOA